Ondernemingsgegevens 
Geo-IT bv
Potvlietlaan 5B
2600 Antwerpen
info@geoit.be
tel: +32 3 272 03 10
fax: +32 3 272 03 14
BTW: BE 0867.526.230, RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Geo-IT, een bv met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 5B 2600 Antwerpen , BTW BE 0867.526.230, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Geo-IT bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Geo-IT bv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij elke bestelling < €500 zal een administratiekost van 10,00 EURO worden aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Geo-IT bv niet. Geo-IT bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Geo-IT bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Geo-IT bv. Geo-IT bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant kan via de webshop keuze maken uit verschillende producten en diensten. De klant kan het aantal kiezen van de te bestellen producten en diensten, alsook uit de eventuele varianten per product. De gemaakte keuze wordt verstuurd naar de winkelwagen. Nadat alle gewenste producten en diensten bevat zitten in de winkelwagen, kan de klant deze winkelwagen afrekenen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart (administratiekosten 10 EURO)
  • via bankkaart (administratiekosten 10 EURO)
  • via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE44 7330 2283 5345, BIC: KREDBEBB

Geo-IT bv is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Europese Economische Ruimte.

De levering gebeurt door elektronische levering via mail, toegang tot portaal of downloadlink.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de Klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de volledige en correcte bestelling en betaling.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Geo-IT bv.

Rechten, waaronder gebruiksrechten, worden pas verleend aan de Klant na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het gebruiksrecht of eigendomsvoorbehoud van Geo-IT bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Geo-IT bv.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen na bestelling.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Geo-IT bv, Potvlietlaan 5B 2600 Antwerpen, tel +32 3 272 03 10, fax +32 3 272 03 14, info@geoit.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Geo-IT bv  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Geo-IT bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Geo-IT bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Geo-IT bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Geo-IT bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van software)

Artikel 8: Klantendienst 
De klantendienst van Geo-IT bv is op werkdagen tussen 8u30 en 17u bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 272 03 10, via e-mail op info@geoit.be of per post op het volgende adres Potvlietlaan 5B 2600 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Geo-IT bv beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Geo-IT bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Geo-IT bv respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Geo-IT bv, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor eigen marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Geo-IT bv, Potvlietlaan 5B 2600 Antwerpen, tel +32 3 272 03 10, fax +32 3 272 03 14, info@geoit.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Geo-IT bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Geo-IT bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Geo-IT bv, Potvlietlaan 5B 2600 Antwerpen, tel +32 3 272 03 10, fax +32 3 272 03 14, info@geoit.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Geo-IT bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Geo-IT bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 16: Annulatievoorwaarden bij inschrijving opleiding

Na goedkeuring van onze offerte voor inschrijving opleiding, ontvangt u een bevestigingsmail en wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. 
U ontvangt een factuur na inschrijving. 
Een annulatie kan enkel schriftelijk per mail doorgegeven worden.
Er worden annulatiekosten aangerekend in geval van afwezigheid of stopzetting van de opleiding.
•    Bij annulatie meer dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend.
•    Bij annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskost aangerekend.
•    Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt de volledige opleidingskost aangerekend.